Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ogród Jordanowski w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Miejski Ogród Jordanowski w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego w Żyrardowie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-08-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Jeż, jordanowski@zyrardow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 855 30 89. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego, usytuowany jest na ul. Reymonta 13 w Żyrardowie. Kod pocztowy 96-300

Do głównego wejścia budynku dotrzeć można za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących. Wejście na teren placówki stanowi furtka oraz brama dwuskrzydłowa. Budynek otacza teren zielony wyposażony w siłownię plenerową, urządzenia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w plażową piłkę siatkową oraz ławki. Do placówki można dojechać korzystając z własnego lub miejskiego środka komunikacji. Możliwe jest zaparkowanie auta na terenie placówki przed budynkiem, przy głównym wejściu oraz za budynkiem na części terenu zielonego. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest parterowy. Do budynku placówki prowadzą cztery stopnie (schody) wiodące do głównego wejścia, znajdującego się od ulicy Reymonta. Drzwi wejściowe i korytarz wejściowy o szerokości 90 cm. Placówka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada podjazdu, wind ani toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia takie jak: sekretariat placówki, gabinet dyrektora, sale zajęć, toalety mieszczą się na jednym poziomie. Nie są oddzielone progami lecz prowadzą do nich drzwi o szerokości 90 cm. W placówce nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani tłumacza języka migowego. Osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje w sekretariacie Ogrodu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2021-02-03 11:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2652
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-31 21:26:29